For få faste jobber

Studentene som fullfører Politihøgskolen utdanner seg fremdeles til et usikkert jobbmarked. Bare ni av 645 elever som gikk ut sommeren 2020 har nå fast jobb i politietaten, og bare 24 prosent av 2019-kullet er i fast jobb - over ett år etter at de gikk ut av skolen.
Bilde

Politiet er en av flere sentrale kritiske samfunnsfunksjoner som er satt under stort press i disse dager. Selv før korona-pandemien oppstod, har Politiets Fellesforbund gjennom flere år vært tydelig rundt vår bekymring for bemanningssituasjonen i politiet. På bakgrunn av denne bekymringen har vi de siste tre årene gjennom våre innspill til statsbudsjett, argumentert for at de nyutdannede politistudentene må få jobb for å kunne opprettholde beredskapen i Norge. Dette gjelder ikke kun innenfor den operative beredskapen, men også innenfor den etterforskningsmessige og forebyggende beredskapen.

Kun ni gikk rett inn i fast jobb

Tall per tredje kvartal 2020 viser at det i år var 645 politistudenter som fullførte Politihøgskolen og besto eksamen. Av disse 645 studentene står 503 uten stilling i politiet, og kun 9 av de 645 uteksaminerte per 30.09.2020 har fått fast ansettelse i politiet. Fra 2019 kullet ser vi at kun 128, altså 24 prosent av de uteksaminerte studentene har fast jobb ved utgangen av tredje kvartal i år.

Politiets Fellesforbund mener det er uheldig å ikke tilby faste stillinger til topp motiverte politiansatte i etaten. Vi er samtidig bekymret for at utlysninger av midlertidige 6-måneders engasjementer for eksempel vil føre til at politieksaminerte personer som har funnet seg en annen jobb utenfor etaten, ikke vil prioritere et usikkert arbeidsforhold foran en sikker jobb.

Uteksaminerte fra PHS som har stilling i politiet per 3.kvartal 2020

Håper de 400 stillingene vil gi jobb

Det er positivt for jobbutsiktene fremover at de 400 midlertidige stillingene knyttet opp mot Covid-19 pandemien nå i regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås omgjort til faste stillinger. Dette var et av Politiets Fellesforbund sine hovedkrav inn mot neste års budsjett, og viser at tilbakemeldingene fra våre medlemmer der ute blir tatt på alvor. Samtidig avdekker dette tiltaket at norsk politi ikke har vært tilstrekkelig bemannet til å håndtere kriser, og med flere hundre politistudenter uten jobb i etaten, mener vi det er på høy tid å sikre arbeid til alle som har fullført og bestått Politihøgskolen. Dagens utfordringsbilde, hvor politiet i tillegg skal håndheve nye kriminalitetsformer som følge av pandemien, setter politiets beredskap og bemanning ytterligere på prøve. Vi trenger alle sammen.
Dessverre får vi stadig tilbakemeldinger om at budsjettene til politidistriktene er svært stramme, og flere politidistrikt rapporterer om et merforbruk som nok vil vedvare ut året. Dette gjør det derfor vanskelig for distriktene å utlyse stillinger til tross for behov eller ønske.