Flere søker juridisk bistand

Juridisk bistand er en viktig del av forbundets tilbud til sine medlemmer, og er et gode som mange får behov for en gang i løpet av arbeidslivet. Antall saker har økt i 2020.
Bilde

Det største antall saker gjelder bistand til medlemmer i forbindelse med etterforskning fra Spesialenhetens side. Mange av disse sakene blir relativt raskt avsluttet hvis Spesialenheten ikke finner grunn til noen reaksjon. Der hvor det ikke skjer kan saken lett ende i retten. Her ser forbundet det som viktig å yte hjelp uten å ta stilling i de konkrete saker.

Det er også en del saker om bistand når det gjelder yrkesskade, i alt elleve slike saker i 2020. Hovedproblemet har vært å få dekning som yrkesskade for de skadene som oppstår under trening. Forbundet har arbeidet på mange fronter for å få til en endring her, dette har nå ført til et lovforslag som vil innføre dekning også for treningsskader. Om forslaget blir vedtatt i Stortinget vil dette føre til bedre og klarere rettigheter for våre medlemmer og til en nedgang i antall saken på dette området.

Saker om likestilling og varsling

Det har også vært noen få saker som gjelder likestilling, i det vesentlige saker om lønnsplassering. Her har bistanden både blitt gitt på lokalt nivå og overfor Likestillings- og diskrimmineringsombudet.

Det er også noen saker om varsling. Disse sakene utløser ofte prosesser som går over lang tid, noen ganger flere år. Sakene krever også stor ressursinnsats. Forbundet har sett at det er viktig å få bedre regler på dette området både til det beste for den enkelte varsler, for de det blir varslet mot og for arbeidsgiver som skal behandle varslene. Det er avgitt en NOU i 2018 (NOU 2018:6) som forslår nye regler her. Forbundet følger opp dette videre.

Det har også blitt gitt bistand i flere saker om omstillinger og nedbemanninger. Dette er saker som ofte kan bli løst lokalt med god juridisk bistand. Det kan bli en økning av denne type saker fremover på grunn av videre endringer i politietaten og den generelle budsjettsituasjonen.

Flere saker om sikkerhetsklarering

En sakstype som har økt er saker om nektelse av sikkerhetsklarering. Forbundet har engasjert seg for medlemmer som har blitt nektet fornyelse av sin sikkerhetsklarering etter lang saksbehandling, og med tilsynelatende skjematiske begrunnelser. Nektelse av slik klarering kan ha stor personlig og yrkesmessig betydning for den enkelte. Forbundet arbeider også på generelt nivå for å få til en bedre praksis på dette området.

En annen sakstype som har kommet til i år er de såkalte stillingskodesakene. Dette gjelder saker hvor lederstillinger med politimessig karakter blir utlyst i sivile stillingskoder. Forbundet er sterkt imot dette og har arbeidet på generelt plan får å få en til en endring her. Vi har ønsket å fremme en sak for retten om dette og må gjøre det på grunnlag av enkeltsaker hvor vi har gitt bistand.

Det er også noen saker som gjelder studenter ved Politihøgskolen. Her har koronaen satt sitt preg på sakene. Det har blant annet vært spørsmål om avviking av leirsamlinger og eksamener. Det har også vært spørsmål om gjenopptakelse og utsettelse av eksamen. Det har ellers vært en nedgang i skikkethetssakene.

Det er totalt 142 stykker som har søkt juridisk bistand i 2020. Av disse er 17 saker om yrkesskader.