IT-utvikling i Politiets Fellesforbund

IT-året 2020 har vært preget av covid-19. Virusets inntog gjorde at vi måtte jobbe annerledes, og teknologien ble en viktig brikke.
Bilde

Det har vært et stort fokus på å legge til rette for gode arbeidsforhold, økt grad av nettbaserte møter, samt å korrigere systemene til å håndtere den nye hverdagen. Dette er en pågående utvikling for å finne de beste løsningene for Politiets Fellesforbund, både for ansatte, tillitsvalgte og medlemmene. Vi har tilrettelagt systemer for registrering av smittesporing og innsamling av koronastatus i lokallagene. Som for alle andre bedrifter og organisasjoner, har det vært en stor omveltning med overgang fra fysisk møteaktivitet til møter på Teams og Zoom. Dette har utfordret alle til å heve sin egen tekniske kompetanse, og opplæring og support har blitt litt på en annen måte. Samtidig ble alle kursvirksomhet i egne lokaler endret til webinar. Her har vi benyttet ekstern kompetanse for å sikre kvaliteten.

Nytt medlemsregister

Den ordinære utviklingen har også rullet videre, og i august lanserte vi nytt medlemsregister for både forbundskontoret og lokallagene. Tiden fremover vil preges av videreutvikling og feilretting basert på erfaringer fra brukerne. Det har også blitt gjort flere endringer på kurssystemet i forbindelse med flytting til nye lokaler høsten 2019, da vi startet med stor kursvirksomhet i egne lokaler. Dette ble det en bråstopp i fra mars på grunn av covid-19, men vi har gjort oss gode erfaringer til når den vanlige hverdagen er her igjen.

Politiets Fellesforbund er ansvarlig for drift og utvikling av konfliktberedskapssystemet til Unio. Systemet benyttes til forberedelse til konflikt på høsten 2020 og til uravstemning i ulike tariffområder i Unio. Ingen store utviklingsprosjekter er utført eller ventet i 2020, kun mindre justeringer og generelt vedlikehold.

Ny avdeling

Etter prosjektet for omorganisering av forbundskontoret var ferdigstilt, er det opprettet en egen avdeling for IT- og analyse. Avdelingen vil se på behov for mer teknisk kompetanse og planlegge fremover med fokus på et IT-perspektiv.