Internasjonalt arbeid

Politiets Fellesforbund er svært aktive i internasjonalt arbeid, og forbundets nestleder Unn Alma Skatvold er 2. visepresident i Eurocop.
Bilde

Nordisk Politiforbund

Det har på lik linje med andre år blitt avholdt årsmøte begge år i løpet av vintermånedene og et høstmøte samme år. Temaer har vært tradisjonelle årsmøtesaker som regnskap, revisjon, valg og samarbeidssaker. Det har gjennom hele perioden vært utvekslet dagsaktuelle saker om politireform, nedskjæringer, utdanning, arbeidsoppgaver, politisk innflytelse, samarbeid med arbeidsgiver, lovendringer, skillelinjen mot privatisering av oppgaver, EuroCOP-saker og annet som berører landene felles og hver for seg.

Det har i perioden også vært under planlegging feiringen av Nordisk Politiforbund (NPF) 100 år som vil bli avviklet som en konferanse med jubileumsmiddag i løpet av 2021. I den forbindelse vil logoen til NPF bli endret til et mer moderne og digital-vennlig trykk som skal prege NPF fremover. Det blir da også samlet opp noe av historien til NPF med bilder som skal ivaretas og brukes på konferansen.

NPF har i landsmøteperioden blitt ledet av Snorri Magnusson fra Island med Lena Nitz fra Sverige som nestleder. Grunnet arbeidspress tok Lena Nitz over som leder ved årsmøtet i Reykjavik i mars 2020 og Sigve Bolstad fra Norge ble ny nestleder. Leder og nestleder går på rundgang mellom landene.

Mangelen på politiansatte i Sverige, og overskuddet i Norge, gjorde at Politiets Fellesforbund har hatt et samarbeid med svenske Polisforbundet med å se på om norsk politi uten jobb skal kunne få jobbe i Sverige. Dette utredes videre og Riksdagen i Sverige har stilt seg positive. Det er imidlertid noen utfordringer med lovgivning, bevæpning og utdanningens innhold. Saken har uansett fått mye oppmerksomhet, spesielt i Sverige og setter søkelyset på en uholdbar situasjon for begge land.

I den siste delen av landsmøteperioden har alle møter blitt avholdt digitalt, også her på grunn av koronapandemien, også høstmøtet som skulle vært arrangert i Oslo.

Nordisk Politiforbund

Nordisk politiforbund (NPF) er en sammenslutning av politiforbundene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

NPF ble startet i 1921 for å fremme felles nordiske interesser innenfor politiområdet, samt å få satt fokus på en rekke felles faglige problemstillinger.

Formålet er primært å utveksle erfaringer mellom de nordiske land innenfor politiområdet.

EUROCOP

I landsmøteperioden har EuroCOP vært preget av en del intern uro i forbindelse med nye organisasjoner inn og andre som meldte seg ut. Styret i EuroCOP (ex.com) har tatt EuroCOP i en retning hvor påvirkning av EU utgjør en større del av arbeidsoppgavene. Til dette brukes et lobby-firma da byråkratiet i EU er vanskelig å forstå og orientere seg i. Ikke alle har vært enige i at man skulle bruke medlemspenger til dette og det har vært noen interne konflikter som har tatt mye plass.

EuroCOPs fire mål er:

  • Utvikle en felles kultur innenfor europeisk politi
  • Forbedre sosiale rettigheter for politiansatte i Europa
  • Sikre bedre HMS for ansatte i europeisk politi
  • Økte ressurser og trening for politiet i Europa

For å nå disse målene mener EuroCOP det vil være viktig å påvirke EU via både EU som helhet, men også det enkelte lands politikere til å høyne standardene i de respektive EU-land. Ved å skape bevissthet rundt utfordringene både for den enkelte politietat, men også ringvirkningene dette gir for samfunnet, håper EuroCOP å sette politisaker høyere på agendaen innenfor EU.

Eurocop

The European Confederation of Police (Eurocop) er en paraplyorganisasjon for 35 politiforbund og medlemsorganisasjoner i Europa.

Eurocops hovedkvarter holder til i Luxemburg og representerer over 230 000 politiansatte i 25 land i Europa.

Eurocop ble etablert i 2002 og er uavhengig og finansieres gjennom medlemskontingent fra medlemsorganisasjonene.

Alle de nordiske politiforbundene er med i Eurocop.

President i Eurocop har i landsmøteperioden vært Angels Bosch fra Spania.

Politiets Fellesforbund fikk 2.visepresident

I mars 2020 ble Unn Alma Skatvold valgt inn som nytt medlem i ex.com i EuroCOP i et suppleringsvalg i Porto. Kort tid etter gikk den belgiske 1.visepresidenten av og Callum Steele fra Scotland rykket opp som ny 1. visepresident. Skatvold ble deretter valgt til ny 2. visepresident. Det innebærer blant annet å delta i det arbeidet i ETUC som EuroCOP deltar i. ETUC (European Trade Union Conferderation) er en sammenslutning av hovedorganisasjoner i Europa og ble stiftet for å være et felleseuropeisk talerør for arbeidstakere i Europa. Det er 89 hovedorganisasjoner fra 38 land som utgjør ETUC. EuroCOP deltar som en av ti organisasjoner som representerer en yrkesgruppe på tvers av landegrenser.

EuroCOP avholder kongress med valg hvert fjerde år. Årets kongress skulle være i Edinburgh, men denne er på grunn av pandemien besluttet å avholdes digitalt. Dette skjer den 24. november 2020. Skatvold er der på valg videre som visepresident for EuroCOP. På samme kongress skal nye vedtekter, statutter og en «Actionplan» for veien videre vedtas.