Gjennomslag på statsbudsjettet

Gjennom flere år har Politiets Fellesforbund gjennom våre innspill til statsbudsjett bedt om mer penger til ansettelser. I budsjettforslaget for 2021 fikk vi gjennomslag for dette.
Bilde

Politidistriktene fikk i løpet av første halvår 2020 tildelt 400 stillinger til å dekke opp ekstrabehov knyttet til koronasituasjonen i Norge. Disse stillingene ble fordelt ut til det enkelte politidistrikt basert på et eget kriteriefordelingssystem. De ansatte ble plassert med Utrykningspolitiet som arbeidsgiver med midlertidig virkning ut 2020. I våre innspill til regjeringens «koronapakker» og revidert nasjonalbudsjett for 2020 var vi tydelige på at stillingene måtte bli faste. Imidlertid var vårt krav at stillingene måtte fullfinansieres og at vi ikke aksepterte at politidistrikt og særorgan skulle sitte igjen med regningen.

Våre innspill til statsbudsjett 2021

Politiets Fellesforbund starter sitt arbeid med innspill til statsbudsjett i underkant av ett år før regjeringen legger sitt forslag frem for Stortinget. Etter at statsbudsjettet legges frem for Stortinget i oktober, analyserer vi budsjettet. Deretter gjennomfører vi møter med justispolitikere på Stortinget for å argumentere for våre krav. Våre krav legges også frem under Justiskomiteens budsjetthøring i oktober. Innen tidsfrist på våren fremmer vi justerte krav innenfor våre hovedprioriteringer.

For statsbudsjett 2021 hadde vi følgende innspill:

 1. 698 millioner for å nå målet om to politi per 1000 innbyggere innen 2020.
 2. 108 millioner som kompenserer for inntektstapet for politibetjenter som arbeider med etterforskning i forhold til politibetjenter som arbeider operativt.
Statsbudsjettets gang
 • Regjeringens forslag til statsbudsjett for det kommende året legges fram for Stortinget i oktober.
 • Finansdepartementet starter arbeidet med statsbudsjettet rundt ett år før det skal legges fram for Stortinget.
 • Rundt et halvt år før framleggelsen i oktober har regjeringen sin første av i alt to konferanser om budsjettforslaget. Deretter pågår arbeidet løpende fram til høsten.
 • Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen legger finansministeren fram regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget. Deretter behandler Stortinget budsjettforslaget fram mot desember.
 • I løpet av oktober og november gjennomgås regjeringens budsjettforslag i finanskomiteen, som legger fram forslag om totale utgifter og inntekter. Samtidig foreslås utgiftene fordelt på utgiftsrammer.
 • Stortingets behandler disse forslagene i plenum og vedtar fordelingen av budsjettet på de ulike rammene. På dette grunnlag gjennomgår Stortingets fagkomiteer budsjettene på sine områder og foreslår hvordan utgiftsrammene skal fordeles til forskjellige formål.
 • På bakgrunn av fagkomiteenes forslag, vedtar Stortinget i løpet av desember det statsbudsjettet som skal gjelde fra 1. januar det påfølgende året.
 • Det skjer normalt en rekke endringer i statsbudsjettet i løpet av det årete budsjettet gjelder for. De fleste endringer skjer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om våren og ved "nysalderingen" av statsbudsjettet i desember.
 • Etter at budsjettåret er over, utarbeider Finansdepartementet statsregnskapet. Her redegjøres det for hvordan de ulike bevilgningene er brukt.

Kilde: regjeringen.no

Økning til politiet med nærmere 900 millioner

Da regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem for Stortinget 7. oktober 2020 var det mye positivt å lese. Politiets Fellesforbund er fornøyd med at det i budsjettet foreslås en betydelig økning for politi- og lensmannsetaten på nærmere 900 millioner kroner.

 • 477 millioner kroner til 400 faste politistillinger som er en videreføring av de 400 koronastillingene som ble opprettet i forbindelse med virusutbruddet. Det presiserer i forslaget at disse pengene skal brukes ute i politidistriktene. Politiets Fellesforbund har over flere år påpekt viktigheten av økt bemanning i landets politidistrikt, ute der hvor folk bor og oppholder seg.
 • 42 millioner kroner til en videreføring av stillingene til Namnsfogden. Dette er godt nytt for alle våre dyktige sivile ansatte som lenge har slitt med stor arbeidsmengde.
 • 39 millioner kroner som skal styrke påtalemyndigheten i politiet. Dette er et viktig tiltak for å øke kapasiteten i påtalemyndigheten.
 • 26 millioner kroner for at innsatspersonell fra hele landet får mulighet til å trene ved det nye nasjonale beredskapssenteret. Dette vil styrke beredskapen i hele landet.

Vi forutsetter at de 400 nye stillingene fullfinansieres og at kompensasjon for pris- og lønnsvekst i 2021 er tatt med.

Politiets Fellesforbund forventer at Politidirektoratet i sitt tildelingsbrev følger opp bestillingen fra regjeringen. Pengene må ut i politidistriktene der de vil komme befolkningen til gode.

På tross av denne positive budsjettnyheten vil økonomien ute i mange av politidistriktene fortsatt være vanskelig i 2021.

Fikk igjennom penger til etterforskere, men pengesekken var for liten

Også i statsbudsjettforslaget, og det endelige resultatet på budsjett 2020 var Politiets Fellesforbunds politikk gjenkjennelig i regjeringens forslag.

I våre innspill til hovedprioriteringer for statsbudsjett 2020 var blant annet:

 1. 500 millioner for å nå målet om to politi per 1000 innbyggere
 2. 200 millioner som utjevner lønnsforskjellen mellom politibetjenter som arbeider med etterforskning i forhold til politibetjenter som arbeider operativt

Da statsbudsjettet ble lagt frem for Stortinget i oktober var begge våre prioriteringen å gjenfinne i statsbudsjettet. 100,4 millioner til politistillinger som skulle gi jobb til 170 nyutdannede politistudenter og 83 millioner til etterforskningsløftet.

Selv om Politiets Fellesforbund var fornøyd med å finne igjen våre innspill i statsbudsjettet formidlet vi til justisminister og justispolitikere på Stortinget at det ikke var nok.

I statsbudsjett for 2020 var det foreslått en økning på rundt 600 millioner kroner til politiets driftsbudsjett. Vår analyse konkluderte raskt med at pengene ikke var nok til å dekke regjeringens hovedprioriteringer i 2020. Ved å trekke fra lønns- og prisvekst, som i 2019 var på en halv milliard kroner, ble det ikke nok midler til å dekke inn nye stillinger, etterforskningsløft, bedre helikopterkapasitet i nord eller drift av nytt beredskapssenter. Vi understreket også at flere politidistrikt lå an til et overforbruk i 2019 og at en reell styrking i 2020 må til for at befolkningen skal få det politiet de har krav på.