Pandemien som endret oss

Et utbrudd av en alvorlig smittsom sykdom er ett av de mest utfordrende samfunnssikkerhetsmessige scenarioene vi kan se for oss i Norge. Utbruddet av Covid19 har det siste året påvirket hele samfunnet og berørt alt fra nasjonale myndigheter, den enkelte organisasjon og fagforening som Politiets Fellesforbund og ikke minst den enkelte borger.
Bilde

Samfunnets nedstenging i mars 2020, har fått store ringvirkninger og vil fortsette å påvirke oss alle de neste årene. Opprettholdelse av kritiske samfunnsfunksjoner er det viktigste når et samfunn opplever slike drastiske hendelser. For å forstå hva en kritisk samfunnsfunksjon er, må en ta utgangspunkt i samfunnet og befolkningens grunnleggende behov. Dette omfatter fysiske behov som vann, mat, varme, trygghet og god helse. Ut fra slike behov utledes de samfunnsfunksjonene som må til for å dekke behovene (DSB 2019). Politiets Fellesforbund er ikke definert som en samfunnskritisk funksjon, men har mange tusen medlemmer som er nettopp det.

Politiets Fellesforbunds målsetting og håndtering av covid-19

Våren 2020

Allerede fra slutten av februar ble forbundskontorets ansatte, tillitsvalgte og lokallag underrettet om den krevende situasjonen med Covid19. Første mail gikk ut fra generalsekretær 27. februar. Første uken i mars sendte forbundsleder ut brev til styret og lokallag med informasjon, og beslutning om å følge Folkehelseinstituttet (FHI) sine råd ble tydeliggjort.

Kurs og samlinger ble utsatt, og forlenget til over påske. Årsmøter ble avlyst, i samsvar med Politidirektoratet sine endrede rutiner (avlysning av IP treninger, iverksettelse av staber med mer). Forbundskontoret innførte smitteverntiltak og hjemmekontor.

Midlertidig kriseberedskap

11.mars ble det fattet beslutning om midlertidig kriseberedskap i Politiets Fellesforbund. Beredskapsledelsen (bestående av politisk, fag- og administrativ kompetanse) kom på plass. Koordineringsfunksjon og opprettelse av ressursgruppe (også kalt PF direct) ble iverksatt. Det ble opprettet oversikt over kontakt- og møtepunkter, samt etablert faste daglige arenaer mellom forbundsleder og politidirektør, mellom forhandlingssjef og stabsfunksjon i Politidirektoratet. Og hyppig kontakt mellom forbundet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Plan for krisekommunikasjon, budskapsplattform og beredskapsplanverk kom på plass, og planverket og retningslinjer har vært med å sette Politiets Fellesforbund i stand til å håndtere nåværende- og framtidige krisescenarier. Fagforeningen skal håndtere en langvarig krise og har derfor planlagt for dette. Faste møtepunkter, loggføring av aktiviteter og tiltak ble iverksatt. Fra første stund ble Politiets Fellesforbunds målsettinger og rolle i pandemien stadfestet:

  • PF er først og fremst en fagforening for alle politiansatte, som skal ivareta sine medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Herunder trygge og sikre egne tillitsvalgte og ansatte
  • PF skal være tilgjengelig og tilstede for sine medlemmer i en krevende tid
  • PF skal bidra til å forebygge smittespredning, og hindre en svekket beredskap i norsk politi.

Det ble også utarbeidet mal for ukentlig statusoppdatering fra lokallagene, hvor formålet var å sikre at organisasjonen hadde oversikt over tillitsvalgte og medlemmer, at vi hadde et tillitsvalgtsapparat tilgjengelig for våre medlemmer, på alle nivå, samt at forbundskontoret sikret god oppfølging og støtte hvis et lokallag ikke er i stand til å ivareta medlemmene eller hadde behov for ekstra støtte grunnet ressurssvikt.

Ved forbundskontoret holdt generalsekretær ansatte løpende informert, sikret oppfølging og oversikt over ressurstilgangen og personalbehov. Tillitsvalgte og verneombud deltok i PFs daglige ledermøter og var tett på de ansatte. PFs plassering- og disposisjonsråd gjennomførte hyppige møter, blant annet for å vurdere situasjonen og endringer i Politiets Fellesforbunds økonomi.

Problemer av faglig karakter

I mai 2020 hadde ingen av forbundets lokallag meldt om at de hadde stor ressurssvikt eller problematiske/uforutsette utfordringer i eget lokallag. Det har derimot vært flere krevende problemstillinger som har oppstått som følge av den ekstraordinære situasjonen. De fleste av faglig karakter og er fulgt opp lokalt eller i samarbeid med ressursgruppen. Flere problemstillinger er håndtert i politiske kanaler. Enkelte temaer jobbes det fortsatt med, for eksempel omdisponering av mannskap, reisetidsproblematikk samt rett oppfølging og ivaretakelse ved arbeid hjemmefra.

For forbundskontorets del har det ikke vært utfordringer med ressurser og tilnærmet alle har vært i fult arbeid, på digitale flater. Dette i likhet med tilbakemeldinger vi har fått fra distriktene, og stadig flere ansatte er tilbake i arbeid. Det er et lavt antall i karantene, kapasitetene og beredskapsevnen vurderes å være god. I Politiets Fellesforbund jobbes det videre med å finne løsninger for å avholde av kurs, samlinger og møter.

Mot sommerferien ble flere restriksjoner i samfunnet gjenåpnet, og ansatte ved forbundskontoret fikk en oppmøtedag i uken på kontoret i Nydalen. Samling for alle lokallagsledere ble gjennomført i juni med strenge koronatiltak. Risikovurderinger og veileder dannet grunnlaget for gjennomføring av denne.

Synlig også utad

Politiets Fellesforbund har vært tilstede i media og vært en aktiv bidragsyter på ulike arenaer i Unio, i møter med de politiske partiene, Justis- og beredskapsdepartementet og opp imot Politidirektoratet, for å nevne noen. PF har blant annet bidratt til å få på plass følgende gjennom krisepakker og suppleringsbrev:

  • 400 midlertidige nyansettelser, som vil forlenges inn i 2021
  • 18 millioner ekstra til merforbruk for nyansettelsene fordelt ut i distriktene
  • Rett til yrkesskadeerstatning (koronasmitte og covid-19 er nå ført opp som yrkessykdom og gir rett til erstatning)
  • 45 nye midlertidige stillinger til namsfogdene
  • 30 nye midlertidige stillinger til påtale

Høsten 2020

Etter sommerferien ble det raskt konstatert at PFs kurs- og møteaktivitet måtte endres da vi igjen fikk en smitteøkning i samfunnet. Det ble besluttet at kurskalenderen for resten av 2020 skulle gjennomføres på digitale flater. Tilsvarende er nå besluttet fram til påske 2021.

Per november 2020 er PFs kriseberedskap er igjen tatt opp. PF har fått testet sine retningslinjer for håndtering ved mistanke om smitte knyttet til aktiviteten vår. Vi er svært tilfredse med å se at vår planlegging for og gjennomføring med håndtering av ulike scenarier fungerer godt. Ytterligere restriksjoner for hjemmekontor er innført ved forbundskontoret og nye nasjonale anbefalinger og påbud gjør at PF igjen er på alerten for å sikre sine medlemmer lønns- og arbeidsvilkår i en krevende og langvarig tid.

Det er mange usikkerhetsmomenter i tiden vi har foran oss. Covid-19 vil være en del av vårt samfunn i lang tid framover, vi kjenner ikke de langsiktige konsekvenser eller omfanget per nå. Hvordan dette vil påvirke PF på langs sikt kjenner vi heller ikke utfallet av.

Det vi vet er at PF har en sterk økonomi, sammenlignet med andre kriserammede organisasjoner. Vi vet at det er mulig å legge om en del av vår virksomhet til digitale flater, Vi vet hva som er våre prioriteter fram til landsmøte, og hvilke tiltak vi ønsker gjennomslag for i koronatider, for eksempel innspill til krisepakker.

Foreløpig evaluering

Det er gjennomført en underveisevaluering av PFs kriseberedskap med lokallagslederne (en- til- en samtaler) hvor følgende var tema: læringspunkter fra det lokale arbeidet, læringspunkter fra det sentrale arbeidet, statusoppdateringen og med det rapportering via pf.no, og om man hadde behov for noe ekstra i denne tiden. PF vil gjennomføre en grundig evaluering når beredskapen avsluttes.

Av foreløpig læringspunkter er det verdt å merke seg at hyppige møter med informasjonsdeling og utveksling, effektive møter på nett, samt trygghet på at PF er tilstede og i ryggen ved behov trekkes fram som positive læringspunkter. Enkelte forteller at man i veldig liten grad er berørt mens andre har iverksatt egne ordninger for å sikre informasjon og oppfølging av sine tillitsvalgstapparat lokalt. Jevnt over er de fleste tilfreds med PFs ekstraordinære beredskap.

Det store spørsmålet er hva som blir den nye «normalen», hva dette betyr og hvordan det påvirker Politiets Fellesforbund i et mer langsiktig perspektiv. Fagforeningens arbeid og aktivitet pågår for fullt til tross for endrende rammeforutsetninger. Politiets Fellesforbund jobber videre med fagforeningens prioriterte saker og vil fokusere på å bli en premissgivende digital aktør.