Dette er Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med over 17 400 medlemmer. Vi organiserer medlemmer fra de fleste yrkesgrupper i hele justissektoren, og er tett på alt som skjer i etaten som har betydning for våre medlemmer.
Bilde

Politiets Fellesforbund er først og fremst en fagforening, og arbeidet for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår står i en særstilling blant våre oppgaver. Vi vil bidra til å finne de gode løsningene i tråd med den norske modellens tradisjoner, og alltid jobbe for etterlevelse av våre medlemmers rettigheter. Forbundet er også en ansvarlig fagforening som også er opptatt av politirollen og dens utvikling. Vår oppfatning er at det er en nær sammenheng mellom politiets rolle i samfunnet og våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Det er derfor nødvendig at vi jobber både med å skape best mulig resultater for medlemmene, og for politiet som en viktig samfunnsaktør.

Politiets Fellesforbund jobber i alle ledd for medlemmenes beste. Vi vil ivareta helheten for hvordan fremtidens politi skal være, både til det beste for hver eneste ansatt og for at Norges befolkning kan oppleve trygghet, lov og orden i samfunnet. For dette jobber vi både i og utenfor etaten og på alle plan. Fra den enkeltes arbeidsplass og den lokale politikken, til de øverste påvirkningsarenaene; Stortinget, Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet. Dette gjør oss til en sentral premissleverandør i kriminalpolitikken.

Fire hovedområder

Vår virksomhet knytter seg i hovedsak til fire hovedområder;
Lønn, Arbeidsvilkår, Samfunnsansvar og Interne saker.

Politiets Fellesforbund har et svært godt tillitsvalgtapparat med godt skolerte tillitsvalgte. Våre tillitsvalgte er tilstede på arbeidsplassene til hvert enkelt medlem.

Vår visjon er «Sterkt fellesskap, trygghet for alle». Vi skal være en dynamisk organisasjon der alle medlemmer og tillitsvalgte står på i tråd med våre kjerneverdier:

- Samhold
- Engasjement
- Mot
- Ansvar

Vårt sterke fellesskap gir trygghet til de ansatte, som igjen får bedre forutsetninger for å trygge befolkningen.