Generell bevæpning av norsk politi

Politiets Fellesforbund jobber fortsatt for generell bevæpning av norsk politi, og dette er en av seks prioriterte saker frem mot stortingsvalget 2021.
Bilde

I 2019 vedtok Stortinget endringer i politiloven som innebærer at politiet blir gitt adgang til bevæpning ved sårbare objekter, såkalt punktbevæpning. Som eksempler nevnes Oslo lufthavn, trafikknutepunkter og symboltunge bygg. I forslaget står det at dette ikke endrer gjeldende prinsipp om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet.

Jobbet for generell bevæpning siden 2012

Politiets Fellesforbund vedtok under sitt landsmøte i november 2012 at vi skulle jobbe for generell bevæpning av norsk politi.

Politiets oppgaver og ansvar innebærer at politifolk må håndtere skarpe situasjoner, når andre trekker seg ut. Publikum har en forventning om at politiet skal løse slike oppdrag raskt, og dermed kan tilgang til våpen være en avgjørende faktor.

På bakgrunn av utviklingen i kriminalitetsbildet og samfunnsutviklingen for øvrig, herunder et endret trusselbilde, er det nødvendig med våpen, for å beskytte publikum og sikre den enkelte tjenestemann- og kvinne. Norsk politi har behov for en vesentlig bedre tilgang til bevæpning enn hva som er dagens situasjon. Disse vedtakene blir av mange sett på som dramatiske.

Til tross for at Bevæpningsutvalget i 2017 kom med en anbefaling om å ikke innføre generell bevæpning i norsk politi mener Politiets Fellesforbund at dette ikke er tilstrekkelig vurdert og skrev i sitt høringssvar samme år at utvalget også må se på perioden med permanent bevæpning og evaluerer fremskutt lagring av skytevåpen. Dette var ikke tatt med i Bevæpningsutvalgets rapport.

I løpet av en fjorten måneders periode (november 2014 til februar 2016) var norsk politi midlertidig bevæpnet, grunnet et skjerpet trusselbildet. Denne perioden visste at politiet håndterte bevæpningen på en svært god måte. Dette mener Politiets Fellesforbund gir et godt grunnlag for å vise at norsk politi har kompetansen som trengs for å være generelt bevæpnet.

Bevæpningsutvalget anbefaler ikke generell bevæpning

I mai 2016 nedsatte regjeringen et utvalg som skulle evaluere ordningen med fremskutt lagring samt vurdere om norsk politi burde bli permanent bevæpnet på generell basis eller på særlig utsatte steder og for enkelte grupper politiansatte.

29.mai 2017 kom utvalget med sin anbefaling om ikke å innføre generell bevæpning av norsk politi. De hadde ikke funnet trekk i samfunnsutviklingen som tilsa behov for permanent bevæpning.

Utvalget anbefalte at elektrosjokkvåpen ble utprøvd slik at politiet i patruljerende tjeneste fikk et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen (NOU 2017:9).

Utredning om elektrosjokkvåpen

Politiets Fellesforbund har også arbeidet for at det nedsettes et utvalg som utreder alle sider ved bruk av mindre dødelig våpen.

I perioden fra april 2018 har Politiets Fellesforbund vært representert i styringsgruppen for konseptutredning av elektrosjokkvåpen i norsk politi. Utredningen som er planlagt avsluttet i januar 2021, er bestilt av justisdepartementet og skal gi et beslutningsgrunnlag til en anbefaling om elektrosjokkvåpen skal innføres som maktmiddel i norsk politi. Det gjennomføres følgeforskning av universitetet i Umeå som skal se på alle sider ved bruk av elektrosjokkvåpen. Utprøvingen av elektrosjokkvåpen pågår i Sør-Vest politidistrikt, Troms politidistrikt, Øst politidistrikt og i Beredskapstroppen.