Året da nesten alt ble digitalt

2020 startet i Politiets Fellesforbunds nye kurslokaler i Nydalen og ikke minst med en ny kursstruktur. Så endret alt seg da pandemien traff oss.

Den nye kursstrukturen ble vedtatt i forbundsstyret høsten 2019, og innført fra 2020. Kursstrukturen gir følgende kursinndeling; grunnopplæring, spesialisering, fagdag, samlinger og konferanser. Den skal sikre at våre tillitsvalgte tidlig gis et tilbud om en grundig opplæring i tillitsvalgtrollen og regelverk, samt i større grad enn tidligere gis bredere kompetanse om Politiets Fellesforbunds satsningsområder og målsetninger. En god grunnopplæring og et større fokus på å knytte vårt strategiske arbeid opp til kompetansehevende tiltak sentralt, skal sikre den røde tråden mellom strategi og mål innenfor våre satsningsområder. Kurstilbudet vil også gi rom for egenutvikling, slik at vi som organisasjon sikrer fremtidig rekruttering til toppvervene i Politiets Fellesforbund.

Målsettinger

Målsettinger for Politiets Fellesforbunds kurs og opplæringsvirksomhet

  • PF skal til enhver tid ha tillitsvalgte og ansatte med rett kompetanse som ivaretar oppgavene til medlemmenes beste
  • PF skal være en lærende organisasjon som systematisk evaluerer graden av måloppnåelse og gjennomfører erfaringsdeling

Grunnopplæringen

Grunnopplæringen i Politiets Fellesforbund skal sørge for at alle våre tillitsvalgte besitter grunnleggende ferdigheter og generell kunnskap om vår fagforening. Grunntanken er at alle tillitsvalgte skal besitte en basiskompetanse opp til et bestemt nivå. Grunnopplæringen i den nye kursstrukturen består av fire trinnvise moduler. Alle modulene har lik form ved at de går over tre dager og det er lagt opp til forelesninger, gruppeoppgaver og aktiv dialog med kursdeltakerne. I tillegg er det lagt opp til et spennende faglig innhold som til enhver tid er oppdatert.

Det er viktig at flest mulig tillitsvalgte starter med grunnopplæringen så tidlig som mulig. Derfor er det lagt opp til flere modul 1 og modul 2 kurs, som tar for seg henholdsvis hovedavtalen og hovedtariffavtalen. Videre i grunnopplæringen er det modul 3 og modul 4. Modul 3 omhandler strategisk tillitsvalgtarbeid og kan med fordel tas etter at man har vært tillitsvalgt en stund. Modul 4 inneholder viktig tillitsvalgt kompetanse, men er plassert i modul 4 da den ikke er vurdert å være like tidskritisk for å fungere som tillitsvalgt som innholdet i modul 1 og 2.

I januar og februar ble det avholdt tre modul 1 kurs med til sammen 111 engasjerte tillitsvalgte, og det ble en god gjennomkjøring av den nye første modulen. I mars var planen å gå videre med modul 2 kurs. Dessverre ble det ikke slik. Koronaviruset medførte full stopp, og alle kurs ble midlertidig utsatt. For å opprettholde et kurstilbud til tillitsvalgte ble det laget digitale kurstilbud. Det er nå gjennomført modul 1, 2 og 3 kurs tilpasset digital plattform, og tilbakemeldingen er at dette er et godt alternativ når man ikke kan møtes fysisk. Til og med gruppearbeid fungerer på nett.

Til tross for utfordringene koronapandemien ga, har Politiets Fellesforbund avholdt alle fire av grunnopplæringens moduler innen året er omme. Ikke minst, har i overkant av 200 tillitsvalgte fått tilbud om plass på modul 1 kurs i 2020, og ved utgangen av året er det 35 tillitsvalgte som har fullført alle fire modulene i år.

Fagdag

Fagdag er endagskurs med dagsaktuelle temaer. Målgruppen på disse kursene er tillitsvalgte som jobber med de aktuelle temaene.

Da det ble klart at koronapandemien kom til å prege hverdagen ut 2020 ble kursplanen revidert og ledelsen besluttet at Politiets Fellesforbund skulle fortsette suksessen med digitale kurs i hele 2020. Da ble det mulig å tilby et bredt kurstilbud til alle våre tillitsvalgte, uavhengig av situasjonen med korona. I mai arrangert Politiets Fellesforbunds første webinar. Fagdag arbeidstid/reisetid ble først ut, tett fulgt opp av fagdag medlemsverving og regnskapssamling for kasserere i lokallaget.

Spesialiseringer

Utover grunnopplæringen er det mulig å fylle på med spesialiseringskurs i ulike tema. På spesialiseringskursene gås det mer i dybden på de ulike temaene. Spesialiseringskurs utvikles i henhold til den enhver tid gjeldene strategiplan og forbundsstyrets prioriteringer og er tenkt gjennomført en gang per tillitsvalgt. På høsten ble det første spesialiseringskurset avholdt. Temaet var strategisk lønnsarbeid og forhandlingsledelse med forbundssekretærene fra team lønn som foredragsholdere. Kurset ble tatt godt imot og fikk gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. Videre er det gjennomført spesialiseringskurs i presentasjonsteknikk og ATB. Alle kursene ble avholdt digitalt.

Avlyste kurs

Kurs som ble avlyst i sin helhet i 2020 som følge av koronapandemien er kurs for kvinnelige tillitsvalgte, kurs for nye lokallagsledere og kurs i politisk påvirkning & medietrening. I tillegg ble PFPL Lederkongressen avlyst. Dette er kurs som vil være tilbake på kursplanen 2021.

Lokallagene og lokale kurs

Hvert lokallag får et eget budsjett til lokale kurs av tillitsvalgte (OU-midler) som de forvalter selv i henhold til retningslinjer for bruk av OU-midler. Dette gir lokallagene lokal autonomi og ordningen er godt mottatt i lokallagene.