Økonomien på forbundskontoret

Politiets Fellesforbund har en sunn økonomi og god likviditet. Koronapandemien har påvirket økonomien til Politiets Fellesforbund på noen områder, som følge av endret aktivitet og omprioriteringer.
Bilde

Politiets Fellesforbund var eksponert for den generelle nedgangen i finansmarkedet på vårparten, men per tredje kvartal er det urealiserte verditapet ved første kvartal hentet inn igjen og Politiets Fellesforbund ligger an til å nå målet om fire prosent avkastning på pengeplasseringene i år.

Overskudd i annerledesåret

Regnskapet for den politiske virksomheten i Politiets Fellesforbund per tredje kvartal 2020 viser et overskudd på 9,5 millioner mot et budsjettert overskudd i samme perioden på 5,4 millioner kroner. Det gode resultatet hittil i år skyldes blant annet høyere kontingentinntekter, som følge av flere stillinger i etaten. Det er lavere lønnskostnader enn budsjettert da det var tatt høyde for full bemanning gjennom hele året, men forbundskontoret har i deler av perioden hatt to stillinger ubesatt.

Revidert budsjett tok høyde for at reise-, kurs- og møteaktiviteten i Politiets Fellesforbund kunne normaliseres andre halvår i 2020. Det har vist seg å ikke være gjennomførbart grunnet situasjonen landet står i og gjeldende smitteverntiltak. All kursvirksomhet og møtevirksomhet gjennomføres digitalt og til en vesentlig lavere kostnad enn budsjettert. I sum bidrar dette, sammen med god kostnadskontroll, til et høyere overskudd hittil i år. Det er forventet at overskuddet vil reduseres noe ved årsslutt blant annet som følg av utgifter til gjennomføringen av landsmøtet.

Millioner utbetalt fra solidaritetsfond

I 2020 har Politiets Fellesforbund hittil i år utbetalt nesten 2,4 millioner kroner til 178 pensjonister og etterlatte fra Politiets Fellesforbunds solidaritetsfond.