Lovendring om yrkesskade på vei

Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden fått gjennomslag for at politiansatte skal være dekket av yrkesskadeerstatning under politioperativ trening.

I perioden januar 2019 til mai kom fire trygderettsavgjørelse som slo fast at hendelser knyttet til trening på arrestasjonsteknikk og lignede ikke omfattes av arbeidsulykkebegrepet og dermed ikke godkjennes som yrkesskade. Avslagene omhandlet våre medlemmer og forsterket vår argumentasjon for en lovendring.

Samme vern som militærpersonell

På landsmøte i november 2017 ble det vedtatt at Politiets Fellesforbund skal jobbe for at politiansatte i tjeneste, politistudenter i praksis og studietiden for øvrig, skal ha samme vern når det kommer til yrkesskade som militærpersonell har gjennom Folketrygdloven.

Oppsummert fra årsmeldingen 2018

I januar 2018 nedsatte forbundskontoret derfor en arbeidsgruppe som satte i gang arbeidet med saken. Årsmeldingen for 2018 beskriver vårt samarbeid med forsvaret, resultatet fra arbeidsgruppen for yrkesskadedekning i politi- og lensmannsetatene nedsatt av Politidirektoratet og vårt møte med justisministeren Tor Mikkel Wara (FrP) på høsten hvor vårt krav ble fremmet.

Les mer om yrkesskadeerstatning

Møtevirksomhet

I hele landsmøteperioden har det vært stor møteaktivitet og kontakt opp mot politiske beslutningstakere. Møtene har vært av både formell og uformell karakter.

 • Fra januar 2019 ble det gjennomført flere møter med politisk saksansvarlig i for yrkesskadesaken i Justis – og beredskapsdepartementet (JD), statssekretær Thor Kleppe Sættem (H). 29. mars tiltrådte ny justis – og beredskapsminister, Jøran Kallmyr (FrP), og i april ble vårt krav lagt frem for han i et møte.
 • I mai 2019 gjennomførte vi en rekke politiske møter på Stortinget med deltakelse fra lokallag. Justispolitikere fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstre og Paritet Rødt hørte på vårt budskap. To skadede medlemmer var med i flere møter og fortalte sine skadehistorier og konsekvensene av disse. Vi fikk stor støtte både hos opposisjon – og posisjonspartiene. Dette gav oss god drahjelp inn mot arbeidet i JD og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). I tillegg gjennomførte vi ett møte med statssekretær Christl Kvam (H) i ASD.
 • 14. juni 2019 inviterte vi alle ledere for IP-instruktørving i politidistrikt og særorgan til et møte på Gardermoen for å diskutere dagens rettstilstand og forbundets arbeid for en lovendring. Møtet fikk stor oppslutning og munnet ut i en ansvarliggjøring hos arbeidsgiver.
 • 20. juni 2019 sendte forbundet ut en SMS til samtlige medlemmer med følgende overskrift: «Visste du at du ikke har yrkesskadeerstatning når du gjennomfører IP-trening?». Ved å følge lenken i SMS ble medlemmene gitt informasjon om dagens rettstilstand og våre argumenter for en lovendring.
 • 28.juni 2019 fremmet stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) et skriftlig spørsmål til justisministeren om lovendring ville bli vurdert under obligatorisk trening i arbeidstida. 15. juli ble spørsmålet besvart fra Justis- og beredskapsministeren hvor blant annet følgende ordlyd var å finne: «Jeg har derfor igangsatt en vurdering av om det er behov for klargjøringer eller regelendring».
 • I juli og august 2019 var det politisk kontakt og møter med stortingspolitiker Ingunn Foss (H) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Justis- og beredskapsministeren Jøran Kallmyr og ny statssekretær i ASD, Vegard Einan (H).
 • I august 2019 inviterte forbundet Politidirektoratet til et møte for å redegjøre for vårt arbeid og våre forventninger opp mot direktoratets krav til JD i saken.
 • 16. oktober 2019, under forbundets lederkongress, sa Justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr fra talerstolen at han hadde ambisjoner om en lovendring for politiansatte i løpet av våren. Departementet hadde sammen med ASD kommet frem til at det er politilovens som burde endres. Lanseringen av et lovforslag høstet stor applaus fra salen.
 • 29. januar 2020 gjennomførte vi et møte med ny Justis- og beredskapsministeren Monica Meland, hvor vi understreket betydningen av å få en lovendring på plass før sommeren.
 • 10. juni 2020, under en lokallagsledersamling, informerte statssekretær Thor Kleppe Sættem (JD) fra talerstolen at et lovendringsforslag om kort tid ville bli sendt ut på høring.
 • 23. juni 2020 sendte Justis- og beredskapsdepartementet et forslag til ny bestemmelse i politiloven ut på høring. Forslaget vil gi politiansatte krav på erstatning av staten for skader som skyldes pålagt politioperativ trening, og som ikke dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven § 11. Høringsfrist 1. oktober.
 • Våren og høsten 2020 har både lokallag og forbundskontor gjennomført en rekke møter med politikere både lokalt og nasjonalt for å sikre at våre prioriteringer gjenspeiles i de ulike partienes programarbeid frem mot Stortingsvalget, herunder yrkesskadesaken.

Media

Gjennom landsmøteperioden har vi lykkes med flere store medieoppslag i saken. Nyhetssendinger i NRK TV, nett og radio, Aftenposten, flere regionalaviser, Politiforum og deling i ulike mediehus og sosiale medier. En stor takk til våre medlemmer som har stått frem og tatt belastningen med å fortelle sine skadehistorier.

23. juni sendte Justis- og beredskapsdepartementet et forslag til endring i politiloven på høring. Lovforslaget skal sikre politiansatte erstatning for skader som skjer under politioperativ trening.