Stillingskodesaken i retten

Høyesterett avviste stillingskodesaken på prosessuelt grunnlag, men Politiets Fellesforbund er fast bestemt på å ta saken videre. Vi søker nå realitetsbehandling i flere forskjellige spor og yter juridisk bistand til flere berørte medlemmer.
Bilde

Saken handler om at arbeidsgiver, for å unngå særaldersgrensen, tilsetter politifolk i sivile stillingskoder og deretter tildeler dem politigrad. Å tildele politimyndighet i sivile stillinger for å omgå særaldersgrenser mener vi ikke bare er dårlig praksis, men ulovlig.

Saken oppstod tilbake i 2017 etter påstand fra Politijuristene om at utlysninger av politistillinger med særaldersgrense på ledernivåene 3 og 4 er i strid med kvalifikasjonsprinsippet. Politidirektoratet tok raskt standpunkt og hevdet at særalder i stillingene ville være ulovlig og at det må stilles et operativitetskrav for at stillingskoder med særalder skal kunne benyttes.

I et brev som ble sendt 15. februar i 2018 slo Politidirektoratet (POD) fast at ledere som skal ha alminnelig politimyndighet må ansettes i gjennomgående stillingskode 1211 seksjonssjef og tildeles grad som politioverbetjent. Politiets Fellesforbunds oppfatning er at denne fremgangsmåten er både ulovlig og tariffstridig. Vi mener at Politilovens § 20 ikke tillater politidistriktene å tildele politigrader. Samtidig strider fremgangsmåten mot Aldersgrenseloven og Stortingets vedtak der politioverbetjenter pålegges særalder, og til slutt er den tariffstridig gjennom at arbeidsgiver unnlater å benytte stillingsbetegnelsen «politioverbetjent» for politioverbetjenter.

Til retten

Politiets Fellesforbund så seg derfor nødt til å forfølge dette rettslig gjennom å ta ut stevning mot staten høsten 2018. Vårt ønske var å få behandlet de nevnte problemstillinger, men saken fikk dessverre kun et prosessuelt fokus.

Behandling i tingretten og lagmannsretten foregikk gjennom 2019, før Høyesterett 19. mai 2020 avsa kjennelse som slo fast endelig at vi ikke får prøvd spørsmålet om det generelt er adgang til å tilsette arbeidstakere med politimyndighet i sivile stillinger for de alminnelige domstolene. Gjennom prøvingen av dette prosessuelle spørsmålet om saksbehandlingen, synes partene og domstolene samtidig å legge til grunn at Politiets Fellesforbunds enkelte medlemmer likevel kan prøve de underliggende materielle spørsmål i enkeltsaker.

Vil fortsette arbeidet

Politiets Fellesforbund kommer ikke til å gi seg i denne saken. Vi har etter Høyesteretts kjennelse innhentet flere eksterne utredninger og vurderinger som kun har styrket vårt syn. Vi søker nå realitetsbehandling i flere forskjellige spor og yter allerede juridisk bistand til flere av våre medlemmer som er berørt av denne saken.

Tidslinje

15.09.2017 Politijuristene klager inn ansettelser til Statens pensjonskasse

12.10.2017 Politidirektoratet iverksetter ansettelsesstopp

03.01.2018 Arbeids- og sosialdepartementet informerer Politidirektoratet om at de, sammen med arbeidslivets parter skal gjennomgå de lovbestemte aldersgrenser i staten.

15.02.2018 POD gir i brev til etaten beskjed om bruk av seksjonsjefkode som tildeles grad som politioverbetjent

11.11.2018 Politiets Fellesforbund stevner staten

19.05.2020 Høyesterett avviser saken.

I dag Politiets Fellesforbund yter juridisk bistand til flere medlemmer med tanke på rettslig prøving av deres saker.