Ivaretagelse av medlemmer

Forbundsstyret nedsatte en arbeidsgruppe i 2019 som skulle utrede hvordan Politiets Fellesforbund best kunne ivareta alle medlemsgrupper i organisasjonen. I tillegg skulle arbeidsgruppen evaluere og endre utvalgsordningen. Arbeidet er en fortsettelse av organisasjonsutviklingen i Politiets Fellesforbund.
Bilde

Arbeidsgruppen foretok dybdeintervjuer av 130 medlemmer fra januar til mars 2020. Medlemmene representerte ulike distrikt, bakgrunn og fagområde. Målet med intervjuene var å gi et grunnlag for ytterligere å forbedre ivaretagelsen av medlemmene i Politiets Fellesforbund.

Vil føle seg trygge

Undersøkelsen viste at medlemmene i Politiets Fellesforbund i stor grad var fornøyde. Dette samsvarer også med funnene fra den kvantitative undersøkelsen i 2018.

Medlemmene var videre tydelig på at den viktigste årsaken til at de er medlem i Politiets Fellesforbund var at det gir en trygghet/sikkerhet dersom de skulle få problemer på arbeidsplassen. Medlemmene gir tilbakemelding om at Politiets Fellesforbund jobber godt for medlemmer som havner i slike situasjoner, og at organisasjonen har god kompetanse hos sine tillitsvalgte. Rask og profesjonell bistand når medlemmene trenger det fremstår som den viktigste ivaretakelsen. Medlemmene er også tydelig på at de anser sin nærmeste tillitsvalgte som den viktigste når det gjelder ivaretakelse av det enkelte medlem.

Medlemmene forventer at forbundet jobber for lønn

Medlemmene har en forventning om at Politiets Fellesforbund jobber for god og rettferdig lønn i politiet. Det ligger som en forutsetning for medlemskapet, og det fremstår som viktig at Politiets Fellesforbund fortsatt har en aktiv rolle for å bedre lønnsnivået for våre medlemmer.

Medlemmene er i undersøkelsen også tydelig på at Politiets Fellesforbund i større grad enn før også må ivareta deres profesjon og faglige perspektiver.

Organiseringen av sentrale utvalg foreslås endret ved at utvalgsleder/faglig ansvarlig i større grad samhandler direkte med lokale kontaktpersoner.

Arbeidsgruppens rapport legges frem for landsmøtet i desember 2020.