Et etterlengtet løft for etterforskere

Siden 2018 har Politiets Fellesforbund arbeidet målrettet for at etterforskningsfaget styrkes for å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne ved å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en anstendig lønn.

Kravet har gjentatte ganger blitt formidlet til Politidirektorat, gjennom innspill til statsbudsjett, møter med stortingspolitikere og politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet. Nytt karrieresystem og anstendig avlønning har vært sentrale elementer i forbundets argumentasjon. Politiets Fellesforbund har advart mot at fortsatt lav status og høy turnover på etterforskningsområdet vil motvirke effekten av kvalitetstiltakene i etterforskningsløftet.

Utrede karrieresystem for feltet

1. januar 2019 ble etterforskningsløftet avsluttet som nasjonalt prosjektet og overført til linjen. Da overføringen fant sted var det punkter i etterforskningsløftet som ikke var fullt utredet eller innført. Blant annet tiltak nr. 9: «Utrede karrieresystem for etterforskningsfeltet».

I mars ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra arbeidsgiversiden og representanter fra hovedsammenslutningene og vernetjenesten. Hensikten med arbeidet var å gjennomgå, supplere, tilpasse og bygge på de eksisterende kompetansekriteriene, for blant annet å imøtekomme etatens behov for etterforskningskompetanse og de ansattes behov for konkurransedyktig avlønning. Politiets Fellesforbund var representert med fire deltakere med mandat fra forbundsstyret.

Det var et viktig mål for Politiets Fellesforbund at opprykkene ble automatiske fordi kompetansekriteriene og «tolkningen» av disse har vært en kilde til frustrasjon i mange politidistrikter og særorganer gjennom flere år.

Endring av kompetansekriteriene var fase 1 i et arbeid knyttet til å utvikle karriereløp innen etterforskning.

Etterforskningsløftet

Etterforskningsløftet, en kvalitetsreform i nærpolitireformen, har tre hovedfokus:

Styrket initialfase og etterforskningsledelse, system for kontinuerlig fagutvikling og system for kontinuerlig utvikling av medarbeidere.

I desember 2019 ble de nye kompetansekriteriene fastsatt etter drøftinger i IDF for etterforskerstillinger i kategori politibetjent 1 til politibetjent 3 gjeldende fra og med 1. januar 2020. De nye kriteriene inneholder en del nye elementer, samt bortfall av noen gamle:

  • Grunnlaget for opprykk er som i de eksisterende kriteriene 3 år for politibetjent 2 og 6 år for politibetjent 3. I tillegg forutsettes det gjennomført obligatorisk vedlikeholdstrening, der det er et krav om dette.
  • For etterforskere er grunnlaget for opprykk 2 år for politibetjent 2 og 4 år for politibetjent 3. I begge tilfeller er det krav til gjennomført obligatorisk opplæring, der det er et krav om dette. For politibetjent 3 er det et tilleggskrav om 15 studiepoeng innen etterforskning.
  • Opprykkene er automatiske og gjennomføres i forhandlinger på lokalt IDF når kriteriene er oppfylt.

Les mer om etterforskningsløftet

Oppstart av fase 2

10. september, noe forsinket på grunn av koronasituasjonen, var oppstart for fase 2. En arbeidsgruppe med representanter fra arbeidsgiversiden og representanter fra hovedsammenslutningene og vernetjenesten ble nedsatt. Hensikten med arbeidet i arbeidsgruppen er å vurdere og fremme forslag til bruk av økonomiske incitamenter, for blant annet å imøtekomme etatens behov for etterforskningskompetanse, og de ansattes behov for konkurransedyktig avlønning og et internt karrieresystem som verdsetter kompetanse og erfaring.

Politiets Fellesforbund er representert med de samme fire deltakere som i fase 1. Arbeidet var tenkt sluttført innen utgangen av 2020, men er utsatt til over nyttår som en følge av koronasituasjonen.