Sivile stillinger under press

Det siste året har sivile stillinger vært under press på bekostning av at regjeringen skal nå sin lovnad om to politibetjenter per 1000 innbygger innen utgangen av året. Sivilutvalget har derfor hatt fokus på viktigheten av komplimenter kompetansen vår medlemsmasse innehar.
Bilde

Lystadrapporten som kom primo 2018 satte et søkelys på hvilken kompetanse framtidens politi har behov for. I etterkant har vi ventet på Politimeldingen (St.meld. 29) som skulle si noe nærmere om veien videre. Denne kom juni 2020. Politimeldingen vil få stor betydning for rekruttering av sivil kompetanse i tiden fremover. Utvalgsleder Vegar Monsvoll var deltaker i intern arbeidsgruppe i Politiets Fellesforbund som jobbet med høringssvaret til Politimeldingen.

Ivaretakelse av medlemmer

Sivilutvalget har alltid fokus på ivaretakelse av eksisterende medlemmer og verving av nye. Det har i 2019/2020 vært gjennomført evaluering av utvalgsstruktur og ivaretakelse av medlemmer i Politiets Fellesforbund. Pål Klethagen, medlem av sivilutvalget, har deltatt i dette arbeidet. Rapporten var klar juni 2020, og utvalget er spent på hvordan landsmøtet vil ta denne saken videre.

Politidirektoratet opprettet primo 2020 en arbeidsgruppe om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for ansatte med sivile funksjoner. Formålet med gruppens arbeid var å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for sivilt ansatte, samt nasjonale standarder for fagområdenes tiltak for HMS. Arbeidsgruppens rapport viser at det må gjøres et større arbeid for å forbedre HMS-situasjonen for sivilt ansatte. Rapporten ble overlevert Politidirektoratet i mai 2020. Arbeidsgruppen var partssammensatt, og for Politiets Fellesforbund deltok Øyunn Myklestul-Jensen, som er medlem av sivilutvalget.

Sivilutvalget 2020
  • Vegar Monsvoll, Leder, PF Trøndelag
  • Marit Salater Rotmo, Medlem, PF Møre og Romsdal
  • Øyunn Myklestul Jensen, Medlem, Øst
  • Pål Klethagen, Vara, OPF

Lønn og arbeidsvilkår

Utvalgsleder Vegar Monsvoll sitter i forhandlingsutvalget i Unio Stat. Marit Salater Rotmo, medlem av sivilutvalget, deltar i forhandlingsutvalget ATB. Sivilutvalget har diskutert momenter som kan spilles inn til etterforskningsløftet fase 2. Utvalget jobber med å få kartlagt hvilke arbeidsoppgaver, stillingskoder som blir brukt og hvilken bakgrunn og kompetanse våre medlemmer innehar.

Det har gjennom flere år vært et enormt press på sivile stillinger, hvor man i stor grad har sett at sivile stillinger blir brukt som budsjettregulatorer. Sivilutvalget har hatt fokus på dette, og gjennom det siste året har det vært publisert flere artikler i Politiforum og på www.pf.no for å belyse situasjonen og utfordringene ute i distriktene. Kravet til innfrielse av lovnaden om 2 per 1000 innen nyttår, uten tilførsel av friske midler, vil føre til ytterlig press på sivile stillinger. Utvalget stiller seg bak om 2 per 1000, men mener at politiutdannede i sivile stillinger blir juks i denne målsetningen. En forutsetning for at man kan si at man har lykkes med dette målet er at befolkningen skal få mer politikraft ut.

Aktivitet og samlinger

Sivilutvalget har i 2020 hatt seks fysiske møter og hyppige videomøter. Utvalget har sett stor nytte av dette for raske avklaringer og oppdateringer i enkeltsaker.

På bakgrunn av den oppståtte pandemien så sivilutvalget raskt behov av å gå over på digital portal for kontakt med de sivile kontaktpersonene. Det har vært gjennomført seks møter og to digitale samlinger med alle sivile kontaktpersoner i alle distrikter og særorganer. Dette har blitt tatt positivt imot av deltakerne, og ført til en jevnlig møteplan. Denne måten å jobbe på har gitt mulighet for informasjon direkte ut til kontaktpersonene, men også til en meningsutveksling og kontinuerlig oppdatering av status i de ulike distrikt og særorgan. På denne måten har sivilutvalget raskt tatt tak i oppståtte problemstillinger. Det at Politiets Fellesforbund organiserer et så bredt spekter av sivile medlemmer gir en styrke i forhold til politifaglige spørsmål som er viktige for våre medlemmer. Dette gjør at vi blir lyttet til og får økt mulighet til gjennomføring av strategi for best mulig måloppnåelse.