Likestilling- og mangfoldsutvalget

Økt fokus på mangfoldsledelse og mangfold i politiet har stått i fokus for utvalget i 2020.
Bilde

I løpet av 2019 har Likestillings- og mangfoldsutvalget hatt hovedfokus på Politiets Fellesforbunds medlemmer ved å ha fokus på de ulike henvendelsene som utvalget har fått enten direkte fra medlemmene eller via likestillings- og mangfoldskontaktene. Det har vært lagt vekt på å øke engasjementet og kompetansen til de som er likestillings- og mangfoldskontakter ute i lokallagene, og utvalget har også benyttet digitale flater for å holde en tett dialog med de som innehar disse vervene. Videre har utvalget hatt stort fokus på kjønnsbalanse med tanke på politioperativt mannskap. Det er viktig med kjønnsbalanse også på de laveste operative nivåene for å på sikt nå målet om flere kvinnelige ledere.

Likestillings- og manfoldsutvalget 2019 og 2020
  • Rikke Hallgren, leder
  • Audun Vårvik
  • Bård Stensli
  • Margrete Våge

Lønn og arbeidsvilkår

Utvalget har arbeidet med saker der utsatte grupper mister tillegg i permisjon. Gjennom dette bidratt til høyere og rett lønn til medlemmene.

Graviditet kan være krevende for medlemmer. Utvalget har gitt råd og formidlet god praksis blant medlemmer og lokallag, og således gjort arbeidsvilkårene for gravide bedre.

Samfunnsansvar

I tillegg til nær kontakt med sentrale aktører, jobber utvalget aktivt med lokallagene og de tillitsvalgte rundt temaene mangfoldsledelse og mangfoldskunnskap. Leder og medlemmer av utvalget har også tilegnet seg kompetanseheving innen mangfoldsledelse. Utvalget mener et større fokus på dette vil heve arbeidskapasitet, lønnsomheten i organisasjonen og arbeidsvilkårene. Det vil kunne gi en bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene, og en åpen, inkluderende og kunnskapsrik arbeidskultur. Mangfoldsledelse vil også forebygge brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, samt hatkriminalitet i samfunnet.

Det mangler kjønnsbalanse i enkelte fagområder, men den mest prioriterte utfordringen denne perioden (2017-2022) er kjønnsbalanse i lederstillinger, særlig politiledere. Likestillings- og mangfoldsutvalget jobber for å være med på å påvirke kulturen og for forståelse for lønnsomheten i dette arbeidet. Likestillingstiltaket med å øke antallet kvinnelige ledere vil gi utslag på lønn og karrieremuligheter for kvinnelige ansatte.

Bistand fra Likestilling- og diskrimineringsombudet

Angående diskrimineringssaker rådfører utvalget seg alltid med Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO). Utvalget har sendt flere saker til LDO for rådgivende uttalelse, og utvalget erfarer det som svært nyttig å benytte denne kompetansen. En del av sakene er relatert til forskjellsbehandling på stillinger knyttet til graviditet.

Digital deltakelse på Pride

Covid19 utfordret blant annet planlagte arrangementer, og i år ble Pride arrangert digitalt. Oppslutningen rundt dette digitale arrangementet var fantastisk bra. Samtlige lokallag bidro med ulike digitale bidrag. Pride er Norges største kulturfestival for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Politiets tilstedeværelse ved slike arrangement gir store ringvirkninger og vi viser at vi er åpne og ikke gjør forskjell på folk, vi er «ett politi - for alle». Vi deltar også i Pride for å støtte mangfoldet og vise at det er gode arbeidsvilkår for alle i politiet. Det ble ingen Pride parade i 2020, men den digitale plattformen vil sannsynligvis være i tillegg til Prideparaden i de kommende årene.

Årssamling for likestillings- og mangfoldskontakter

Av ulike grunner ble det ikke avholdt samling i september 2019. Det ble arrangert en samling i mars 2020 for alle lokallagenes likestilling- og mangfoldskontakter i Politiets Fellesforbunds lokaler i Nydalen. Her deltok 22 personer. Utvalget hadde laget et fyldig program innen LHBT og diskriminering samt mangfoldsledelse. Det var flere interne og eksterne foredragsholdere, der alle bidro til en meget lærerik og kompetansehevende samling, som vil styrke våre tillitsvalgte ute i lokallagene. Vi ønsker økt bruk av mangfoldet som bor i lokallagene og hos medlemmene, og gi det en større verdi å være forskjellig.